Προγράμματα Ε&ΤΑ

Προγράμματα Ε&ΤΑ


SLET
Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης που περιέχει υλικό ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning) και βοήθεια (helpdesk) για άμεση υποστήριξη σε θέματα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών
F4ST
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού διαδικτυακού εργαλείου για την πλήρη εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων σε όλα τα στάδια, από την πρωτογενή παραγωγή έως την τελική διάθεση των τροφίμων
TrainMor - KnowMore
Ανάπτυξη και δοκιμή υλικού κατάρτισης στη Διαχείριση Γνώσης. Οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων στις συμμετέχουσες χώρες καθώς και την υλοποίηση των 17 διαγνώσεων γνώσης (knowledge audits), δημιουργία ενός εργαλείου και εφαρμογή του σε 2 επιχειρήσεις / φορείς σε κάθε χώρα
TRACTORS
Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένο πλαισίου κατάρτισης για τη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία στο εργασιακό περιβάλλον, στοχεύοντας στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και των ερευνητικών οργανισμών για να ωφεληθούν από αυτή τη γνώση και να τη χρησιμοποιήσουν πρακτικά
TOWARDS
Υποστήριξη των δικτύων του κλάδου των τροφίμων (π.χ. ενώσεις, συνεταιρισμοί) να μεταβούν από το επίπεδο του τοπικού παραγωγού στο επίπεδο της αγοράς και του τελικού καταναλωτή, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής εξειδικευμένων εργαλείων αξιολόγησης και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλα δίκτυα και ενώσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Έρευνα σε Ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς έντασης γνώσης στο αντικείμενο των συστημάτων διαχείρισης οργανωσιακής γνώσης. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εργαλείου διαγνωστικού χαρακτήρα (Knowledge Management Audit Tool) για τον εντοπισμό της υπάρχουσα γνώσης, των μορφών και των χαρακτηριστικών της για κάθε φορέα.Πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου σε 3 επιχειρήσεις έντασης γνώσης
InnoSutra
Πρακτικός οδηγός που αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το περιεχόμενο του καλύπτει διάφορα θέματα της διαδικασίας καινοτομίας. 

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης, ΤΘ 60328, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 498200, Fax: 2310 498280,  Email: park[at]thestep.gr

ΑΡ. ΓΕΜΗ 578604000

 International Association of Science Parks and Areas of Innovation