Αρχική Links Επικοινωνία Site Map English

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ <br><br><br><br>
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣE.K.E.T.A.<br><br>
E.K.E.T.A.

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας<br><br>
Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας

OBI
OBI
INNOSUTRA
Το έργο InnoSuTra συνεχίζοντας από το αρχικό έργο InnoSupport στοχεύει να ανανεώσει και επεκτείνει το υλικό του πρακτικού οδηγού που αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το περιεχόμενο του καλύπτει διάφορα θέματα της διαδικασίας καινοτομίας. Η ευρεία αποδοχή του οδηγού απέδειξε την χρησιμότητά του. Τα κεφάλαια του οδηγού είναι δομημένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν γρήγορα και εύστοχα ανάγκες πληροφόρησης στην εργασία www.innosutra.net
TOWARDS
Στόχος του έργου TOWARDS είναι η υποστήριξη των δικτύων του κλάδου των τροφίμων (π.χ. ενώσεις, συνεταιρισμοί) να μεταβούν από το επίπεδο του τοπικού παραγωγού στο επίπεδο της αγοράς και του τελικού καταναλωτή, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής εξειδικευμένων εργαλείων αξιολόγησης και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλα δίκτυα και ενώσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
TRAINMOR-KNOWMORE
Το TRAINMOR-KNOWMORE είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Ο στόχος του είναι να αναπτύξει και να αξιολογήσει υλικό κατάρτισης, μεθοδολογίες, πρακτικές και εργαλεία διάγνωσης της γνώσης προκειμένου να υποστηρίξει την Διαχείριση της οργανωσιακής γνώσης. Σύμφωνα με την προσέγγισή μας, η γνώση, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα άϋλα αγαθά και πρέπει να αξιοποιηθεί συστηματικά έτσι ώστε οι φορείς να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παρόλο που η σπουδαιότητα της Διαχείρισης Γνώσης αναγνωρίζεται πλέον από τις περισσότερες επιχειρήσεις καθώς και από άλλους φορείς (Πανεπιστήμια, κ.λ.π.), τα απαραίτητα εργαλεία και πρακτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι διαθέσιμα. Οι συμμετέχοντες συνεργάτες του προγράμματος TRAINMOR-KNOWMORE στοχεύουν να καλύψουν αυτό το κενό.
FLOSS Com
Το έργο FLOSSCom (Free/Libre Open Source Software Communities- Κοινότητες ανάπτυξης λογισμικού ανοικτού κώδικα) μελετά «ανεπίσημα», μη δομημένα μαθησιακά περιβάλλοντα. Στα εικονικά αυτά περιβάλλοντα (on line), όπως οι κοινότητες τύπου floss, συμμετέχουν μαθητές, σπουδαστές και άλλοι ενδιαφερόμενοι με σκοπό την ανάπτυξη και αναβάθμιση προϊόντων λογισμικού, μέσω της ανταλλαγής ιδεών, πληροφοριών και γνώσεων. Το έργο στοχεύει κυρίως στο να διερευνήσει τους παράγοντες επιτυχίας των floss κοινοτήτων σε σχέση με κλασικές μαθησιακές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα μάθημα στο αμφιθέατρο. Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται στην ευρύτερη κοινότητα από την ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ.
TRACTORS
O κύριος στόχος του προγράμματος TRACTORS είναι να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάρτισης (υλικό και μεθοδολογίες) για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στο εργασιακό περιβάλλον, στοχεύοντας να υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και τους ερευνητικούς οργανισμούς για να ωφεληθούν από αυτήν την γνώση και να τη χρησιμοποιήσουν πρακτικά. Επίσης, στοχεύει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομικότητα των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και άλλων ενδιαφερόμενων οργανισμών, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία και τις πρακτικές δημιουργικότητας για τις καθημερινές δραστηριότητες.
Διαγωνισμός Innovative Ideas in Central Macedonia 2008
Διαγωνισμός καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων. Εργαλεία για την υποβοήθηση μείωσης του ρίσκου μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης ενός εγχειρήματος.
F4ST
Εκπαίδευση στην Ασφάλεια Τροφίμων – από το χωράφι στο πιάτο
SLeT
To έργο SLET στοχεύει αρχικά στην καταγραφή των αναγκών κατάρτισης σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών (π.χ. πλατφόρμες προσφορών, υποστήριξη προσφορών, ψηφιακή υπογραφή και κρυπτογράφηση, τεχνικός εξοπλισμός, νομικές πτυχές στις χώρες μέλη της Ε.Ε.) και ακολούθως στην ανάπτυξη του κύριου προϊόντος που είναι μια ηλεκτρονική (on-line) πλατφόρμα υποστήριξης που θα περιέχει το υλικό ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning) καθώς επίσης και βοήθεια (helpdesk) για άμεση υποστήριξη σε όλα τα παραπάνω θέματα.
SARA
Tο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, επιχειρεί να δώσει μια νέα ώθηση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Τροφίμων προβάλλοντας και εφαρμόζοντας πιλοτικά καινοτόμες μεθόδους Διοίκησης (Ανάλυση Αξίας, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διαχείριση Γνώσης).
ΔΙ.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ.
Το έργο ΔΙ.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ σαν βασικό στόχο έχει την ανάπτυξη ενός πρότυπου Συστήματος Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης και την πιλοτική εφαρμογή του σε 4 επιχειρήσεις. Τα συστήματα διαχείρισης γνώσης σκοπό έχουν την δημιουργία επιχειρηματικής αξίας με την συστηματική και μεθοδευμένη καταγραφή, οργάνωση, κωδικοποίηση, δημιουργία, μεταφορά, διάχυση, και χρήση του συνόλου του γνωστικού κεφαλαίου ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης.
InnoSupport
Δωρεάν Σύστημα Εκμάθησης για την Ανάπτυξη και την Εφαρμογή Καινοτομιών στις Επιχειρήσεις-INNOSUPPORT
New Venture Tools
Εργαλεία τηλεματικής, τα οποία δημιουργούν ένα Εικονικό Τεχνολογικό Πάρκο, μέσω των οποίων μπορούν Ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν άμεση πρόσβαση σε on-line τεχνολογικές εναζητήσεις, εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εργαλεία αυτο-αξιολόγησης, βέλτιστες τεχνικές καθώς και διευθύνσεις πληροφοριών. Τα εργαλεία αυτά αναπτύχθηκαν μέσω του Κοινοτικού Έργου ONLI.
Gate2Growth
Πρόσβαση σε ιδιωτική χρηματοδότηση της καινοτομίας και σε εργαλεία για την καλύτερη αξιοποίηση της γνώσης.Login

Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Ταχ.Θυρ.60328, ΤΚ: 570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 498200 Fax: +30 2310 498 280, park(at)thestep.gr
© 2003 All rights reserved